De Marne verhoogt belastingen en bezuinigt op ambtenaren

LEENS – Voor de gemeente De Marne zijn er aanvullende bezuinigingen nodig om de begroting voor 2013 sluitend te krijgen. Er is scherp gekeken naar de nog beschikbare ruimte in de budgetten en ambtelijke formatie. Daarmee kon een deel van het tekort worden opgelost.

Om het tekort op te lossen en wat meer ruimte in de begroting te krijgen zijn aanvullende bezuinigingen nodig. Die bezuinigingen zijn gevonden in het besparen op de voorzieningen, de ambtelijke formatie en het verhogen van de belastingopbrengsten. Dat blijkt uit de kadernota 2013 die het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente De Marne vandaag heeft uitgebracht.

In de kadernota worden de financiële keuzes voor de komende jaren toegelicht. In de nota schetst het college de toekomstige ontwikkelingen en de consequenties daarvan die op de gemeente afkomen. Overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeente, rijksbezuinigingen, de vorming van het Klanten Contact Centrum zijn hier voorbeelden van.

Tot de vorming van een nieuw kabinet blijven veel onduidelijkheden, ook welke gevolgen dit heeft voor De Marne. Het college heeft er bewust voor gekozen toch een kadernota uit te brengen. Op basis van de nu bekende informatie is de kadernota samengesteld. Dat geeft voor nu houvast en koers aan het beleid dat het college wil voeren. Daarmee is de gemeente beter voorbereid op de komende decentralisaties.

De overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeente legt een fors beslag op de ambtelijke organisatie. Daarnaast is het belangrijk te blijven investeren in de samenwerking tussen de dorpen en de gemeente en in de versterking van de vitaliteit van de dorpen.

Het college wil de contacten met het bedrijfsleven in het algemeen en de toeristische sector in het bijzonder versterken. Samen met de provincie en de ondernemers wil De Marne investeren in de ontwikkeling van Lauwersoog en Lauwersmeer. Doel hiervan is het versterken van de visserijsector en verbinding te leggen tussen de visserij, de haven en de toeristisch recreatieve sectoren.

Artikel geplaatst door Marianne Janssen op 1-06-12 11:00.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Noorderkrant via:
Advertentie
advertentie
Advertentie